Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden

 

EPDM24.nl is een handelsnaam van:

 

EPDM Daktechniek B.V.
Meppelerweg 6
7707 CN Balkbrug
Tel: +31(0)523 656 880

KVK nr.: 84549866

 

 

Algemeen

 

Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, ook op overeenkomsten ter zake de levering van diensten of ter beschikkingsstelling van zaken. Ook indien de formulering van een bepaling uit deze voorwaarden is toegespitst op een verkoopovereenkomst, is die bepaling zonodig overeenkomstig tevens van toepassing op iedere andere met onze afgesloten overeenkomst. De wederpartij bij de overeenkomst wordt hierna aangeduid als de “afnemer”.

 

Vrijblijvend aanbod

 

Artikel 2
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn al onze aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden door een schriftelijke bevestiging van de order van de afnemer. Wij zijn echter uitdrukkelijk bevoegd zonder orderbevestiging tot levering en uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

 

Prijzen

 

Artikel 3
Onze prijzen zijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berekend voor aflevering af ons magazijn. Als prijs geldt hetgeen met de afnemer is overeengekomen met dien verstande dat bijzondere tussentijdse wijzigingen van de kostprijsfactoren aan afnemer kunnen worden doorberekend. Als zodanige wijzigingen worden o.m. aangemerkt: een verhoging van de prijs van het product op de wereld en of Nederlandse markt van meer dan zeven procent, verhoging van de omzetbelasting, douanerechten, krachtens publiek recht, verschuldige heffingen en andere door lichamen met overheidsgezag opgelegde lasten.

 

Levertijden

 

Artikel 4
De opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Voorts geldt de leverijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde arbeidstoestanden en materiaalvoorziening, ongestoord transport en tijdige levering door onze toeleveranciers, zodanig dat wij in staat zijn om de leverpartij aan te houden. Overschrijding van de levertijd geeft afnemer nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de afnemer kan aantonen dat tijdige levering voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding van de levering dient in dat geval schriftelijk en binnen 4 dagen na verstrijken van de levertijd plaats te vinden. Overschrijding van de levertijd geeft afnemer niet het recht om schadevergoeding te vorderen, noch om enerzijds enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen.

 

Levering

 

Artikel 5
EPDM Daktechniek B.V. heeft het recht om ineens verkochte goederen of een ineens afgeroepen hoeveelheid goederen in gedeelten af te leveren. Verzending van de bestelde goederen geschiedt op een door ons te bepalen wijze, doch voor rekening van de afnemer tenzij anders is overeengekomen. Niet geaccepteerde bestellingen worden door ons voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen, waarbij wij tevens het recht hebben op onmiddelijke betaling door afnemer van het volledige bedrag.

 

Keuring materialen

 

Artikel 6
Door ons geleverde nieuwe goederen en alsmede nieuwe onderdelen worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop geldende zogenaamde fabrieksgarantie. Afnemer is verplicht om direct bij of na aflevering het geleverde te controleren. Klachten van de afnemer over de levering inclusief klachten over de afwijkingen in kwaliteit van de goederen, die bij deugdelijke controle terstond kunnen worden ontdekt, moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen acht dagen nadat de goederen zijn afgeleverd. Indien de afnemer geen schriftelijke klacht bij ons heeft ingediend, geldt het door ons geleverde als door afnemer goedgekeurd en aanvaard, en vervalt onze garantieverplichting ten aanzien van die gebreken. Indien een klacht van de afnemer gegrond wordt bevonden zijn wij bevoegd om in plaats van herstel of vervanging van het geleverde of levering van een aanvullende hoeveelheid, de afnemer te crediteren voor de middenwaarde tot een maximum van het factuurbedrag.

 

Betaling

 

Artikel 7 
Betaling moet plaats vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of een andere betalingstermijn op onze factuur wordt vermeld. Iedere betalingstermijn is een fatale termijn, zodat afnemer na verstrijken daarvan in gebreke is.

 

Artikel 8
In afwijking van hetgeen omtrent betaling mocht zijn overeengekomen hebben wij het recht alvorens verder te leveren betaling te vorderen van reeds geleverde goederen/producten en of vooruitbetaling te verlangen.

 

Artikel 9
Afnemer zal zich ter zake betaling van de prijs niet beroepen op verrekening met enige vordering, die de afnemer op ons pretendeert. Evenmin zal afnemer op grond van gepretendeerde tegenvordering of bezwaren omtrent de uitvoering van een overeenkomst zijn betaling van de prijs mogen opschorten.

 

Gevolgen niet tijdige betaling

 

Artikel 10
Bij niet of niet-tijdige betaling door afnemer, wordt onze vordering verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand dit ter afdwinging van de nakoming door de wederpartij, welke komen voor rekening van laatstgenoemde. Indien dit incassotarief wordt gewijzigd, worden de incassokosten met inachtneming van de wijziging berekend. Voorts is de afnemer over de openstaande vordering vertragingsrente verschuldigd van 1.25% per maand of een gedeelte van een maand met ingang van de datum waarop de vordering opeisbaar is geworden.

 

Wanprestatie

 

Artikel 11
In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van afnemer dan wel stillegging of liquidatie van zijn bedrijf zullen al onze overeenkomsten met afname van rechtswege zijn ontbonden tenzij wij de afnemer binnen redelijke tijd meedelen nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomsten op te schorten totdat nakoming door afnemer voldoende is zeker gesteld een en ander onverminderd alla andere ons toekomende rechten.

 

Eigendomsvoorbehoud / Pandrecht

 

Artikel 12
De eigendom van de door ons aan afnemer geleverde goederen / zaken gaat eerst op afnemer over nadat deze de aan ons verschuldigde prijs, evt. rente en bijkomende kosten volledig heeft voldaan. Indien de afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons of wij goede grond hebben te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te vorderen onverminderd onze verdere rechten jegens afnemer.

 

Artikel 13
Bij niet tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens ons, is de afnemer verplicht om in geval van de door ons geleverde goederen door hem aan derden zijn doorgeleverd, op het eerste daartoe strekkend verzoek al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens die derden aan ons te verpanden tot zekerheid van al hetgeen wij nog van afnemer te vorderen hebben.

 

Overmacht

 

Artikel 14
Omstandigheden buiten onze wil en toedoen van dien aard, dat nakoming of verder nakoming niet van ons kan worden verlangd, gelden als overmacht en geven ons het recht de overeenkomst te ontbinden of de nakoming op te schorten tot een door ons te bepalen tijdstip, zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn verplicht. Indien wij gebruik maken om de levertijd op te schorten heeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de afnemer kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk 5 dagen na ons beroep op opschorting plaats te vinden. Onder de bij dit artikel bedoelde omstandigheden vallen in ieder geval oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, blokkade, in- en uitvoerverboden, opvordering van voorraden bij ons of onze toeleveranciers door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, extreme weersomstandigheden, overstromingen, extreme verkeersstagnatie of transportvertragingen, een van overheidswege opgelegd vervoersverbod, stakingen, boycot, vernielingen en andere stagnaties in ons bedrijf of in onze toeleveringsbedrijven, alsmede een zodanige schaarste al of niet als gevolg van prijsstijgingen van het product dat in alle redelijkheid van ons niet verlangd kan worden om zelfs tegen een hogere prijs te leveren.

 

Toepasselijk recht

 

Artikel 15
Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Gedeeltelijke nietigheid / omzetting

 

Artikel 16
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht terwijl de partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht te worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabijkomt.